Avís legal

Política de privacitat usuaris de la web


1.- Identificació del titular responsable del tractament:

El titular responsable del tractament de les dades:

Joan Laporta Estruch

350 62 738C

Adreça social: Diagonal, 469 6º 1a planta 08036 Barcelona

correu electrònic: xarxes@joanlaporta.cat


2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

Tractem les dades personals dels nostres usuaris per a les següents finalitats:

- Per atendre qualsevol sol·licitud que ens facin arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte.

- Per remetre comunicats d´interès: L'Usuari podrà manifestar en qualsevol moment, el seu desig de no rebre més comunicacions comercials seguint les instruccions que s'indiquen en el peu de cadascuna de les comunicacions remeses.


Las bases legals per al tractament son:

• La base legal per al tractament és l'autorització de l'usuari que es considera otorgada en acceptar la present política de protecció de dades, i el seu eventual consentiment a l'enviament de comunicacions.

• El termini de conservació: Le dades es conservaran mentres no es sol.liciti la seva eliminació.


3.- Destinataris de les dades personals

L’empresa comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:

Per obligació legal: a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.


4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:

• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

• Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a través de la web, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (AEPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:

1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)

2.- Adreça de contacte

3.- Dret que vol exercir

4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició


En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.


5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’empresa aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Accions del document